CSO Network เสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม | ติดต่อเรา
default-logo

September 2015

14
SEP
2015

สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย ระบุผู้ป่วยกว่าร้อยละ 33 ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ย้ำต้องออกกำลังกายอย่างพอดี ไม่หักโหม

ช่วงนี้กระแสการออกกำลังกายกำลังมาแรงโดยเฉพาะการปั่นจักรยาน  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี  แต่การออกกำลังกายต้องออกอย่างเหมาะสม เพราะหากออกกำลังกายหักโหมเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโดยโรคหัวใจล้มเ... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

แนวคิดเรื่องกลไกหนุนเสริมกับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชนเผ่า

เรื่องของธรรมนูญสภา การร่าง พรบ.สภา มีแผนงานซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีช่วงเวลาจุกกำเนิดเข้ามาในส่วนต่างๆ นี้ในระยะเวลาต่างๆกัน อย่างเช่นในช่วงแรกก็จะมาในคณะทำงานพัฒนาขบวนในช่วงปี 50 แล้วก็มีคณะทำงานประชาพิจารณ์ในช่างปี 57 แล้วก็มีกลไกประสา... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

ทุนกับงานขับเคลื่อนเครือข่ายชนเผ่า

    เรื่องของการระดมทุนและการจัดตั้งกองทุน จริงๆ อยากจะเท้าความเป็นมานิดหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน เรื่องการศึกษา เมื่อก่อนนี้รัฐบาลให้งบไว้และให้ตัดไปทุกปีๆ ก่อนนี้ก็จะให้เต็มตลอด ... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของชาติพันธุ์ชายขอบ

การจะได้มาซึ่งอำนาจ หรือสิทธิที่ซึ่งไม่เคยมีเลยในคึรงสร้างอำนาจรัฐ ในทัศนคติของฝ่ายปกครอง และในความเข้าใจของสังคม ดังนั้นการช่วงชิงเคลื่อนไหวและต่อเรียกร้องรณรงค์จึงต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสหรือพื้นที่ให้กับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสั... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

ถอดบทเรียน กระบวนการเรียนรู้ที่ข้ามให้พ้นความซ้ำ-วนอันล้มเหลว

ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกองค์กร ทุกเวลา เกิดแล้วก็เกิดอีกได้ เกิดซ้ำๆ ได้ ดังนั้น นักปฏิบัติการที่ชาญฉลาด นักเคลื่อนไหวที่มุ่งหมายความสำเร็จ นักพั... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

จากปัญหาเชิงรากสู่ทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งให้องค์กรและเครือข่าย

“บทเรียน องค์ความรู้ และการสื่อสารกับสังคมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาส และการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” การสร้างสังคมที่เข้มแข็งนั้น นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ที่รั... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

ทุนและเครือข่าย

  ทุน..   แท้จริงแล้วคือกำลังหลัก คือหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินไปถึงจุดหมายได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดังนั้น การวางแผนเรื่องแหล่งทุน ระดมทุน หรือขอทุนต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ ถอดบทเรียนและทำคว... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

การกำหนดทิศทางเครือข่ายในสถานการณ์ การเมืองปรับโครงสร้าง

  ข้อที่น่าสังเกตสำหรับปี 40-50 ก็คือว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี 40 แล้วก็ในปี 41 หลังรัฐธ... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

ทีมกับหัวใจของความเป็นทีมคือการจัดลำดับความสำคัญ

โดย จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร วิธีการทำงานก็คือการจัดการว่าเราจะทำงานเป็นทีมหรือทำงานเป็นโดดๆเดี่ยวๆที่อะไรก็ต้องมาที่เราทำแทนแบบนี้ไม่ได้เลย อย่างนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการเรื่องวิธีการทำงาน ทีนี้คือสิ่งที่สะท้อนจากในกลุ่มที่หนึ่งคือทั้งหมดที่เราพูดไปนี้ไม่มีเวลา เงิน... อ่านต่อ →
comment : 0
02
SEP
2015

เราต้องเป็นผู้กระทำ…!!

การสนใจสร้างมุมมองเชิงวิสัยทัศน์แล้วขับเคลื่อนไป การตั้งสภาเครือข่ายชนเผ่า เราต้องมองให้ออกว่า เรามีวิสัยทัศน์อย่างไร เรามีทิศทางที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อความเสมอภาค เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความยอมรับความหลากหลายในสังค... อ่านต่อ →
comment : 0